Đăng ký

Giải bài 3 trang 8 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

So sánh các số hữu tỉ:

a) x = \(\dfrac{2}{-7}\)   và y = \(\dfrac{-3}{11}\)

b) x = \(\dfrac{-213}{300}\)  và  y = \(\dfrac{18}{-25}\)

c) x = -0,75 và y = \(\dfrac{-3}{4}\)

Hướng dẫn giải

a) Ta có :

 x = \(\dfrac{2}{-7}\) = \(\dfrac{-2}{7}\)\(\dfrac{-22}{77}\);           y =  \(\dfrac{-3}{11}\) = \(\dfrac{-21}{77}\)

Ta thấy -22 < -21 và 77 > 0 nên \(\dfrac{-22}{77}\) < \(\dfrac{-21}{77}\)

Vậy \(\dfrac{-2}{7}\) < \(\dfrac{-3}{11}\) hay x < y

b) Ta có : x = \(\dfrac{-213}{300}\) ; y = \(\dfrac{18}{-25}\) = \(\dfrac{-18}{25} = \dfrac{-216}{300}\)

Ta thấy -213 > -216 và 300 > 0 nên \(\dfrac{-213}{300}\) > \( \dfrac{-216}{300}\)

Vậy \(\dfrac{-213}{300}\) > \(\dfrac{18}{-25}\) hay x > y

c) x = -0,75 = \(\dfrac{-75}{100} = \dfrac{-3}{4}\)

Vậy x = y