Đăng ký

Mạch RrLC

\(I=\dfrac{R}{Z}=\dfrac{U_R}{R}=\dfrac{U_L}{Z_L}=\dfrac{U_c}{Z_c}\)                             \(I_0=\dfrac{U_0}{Z}\)

Dung kháng:   \(Z_c=\dfrac{1}{\omega C}\)    ( C: tụ điện(F))

Cảm kháng:    \(Z_L=\omega L(\Omega)\) ( L: độ tự cảm(H))

Giá trị hiệu dụng:  \(\left\{\begin{matrix}I=\dfrac{I_0}{\sqrt{2}}; E=\dfrac{E_0}{\sqrt{2}}\\ U=\dfrac{U_0}{\sqrt{2}}\end{matrix}\right.\)

Dấu hiệu cộng hưởng

Hiện tượng cộng hưởng

Tham khảo thêm: Tóm tắt các công thức vật lý 12

shoppe