Đăng ký

Mạch RrLC

\(i=I_0\cos \omega t \Rightarrow \left\{\begin{matrix} u_R=I_0R\cos \omega t\\ u_r=I_0r \cos \omega t\\ u_L=I_0Z_L\cos \begin{pmatrix} \omega t+\dfrac{\pi}{2}\\ \end{pmatrix}\\ u_C=I_0Z_C\cos \begin{pmatrix} \omega t-\dfrac{\pi}{2}\\ \end{pmatrix} \end{matrix}\right.\)

Ta có    \(Z=\sqrt{(R+r)^2+(Z_L-Z_C)^2}\)

             \(U^2=(U_R+U_r)^2+(U_L-U_C)\)

\(\tan \varphi=\dfrac{U_L-U_C}{U_R+U_r}=\dfrac{Z_L-Z_C}{R+r}\)   với  \(\varphi=\varphi_u-\varphi_i\)

  • Nếu  \(Z_L > Z_C\): u sớm pha hơn i
  • Nếu  \(Z_L < Z_C\): u trề pha hơn i
  • Nếu  \(Z_L=Z_C\): cộng hưởng xảy ra

Mạch RrLC phần 1

Dấu hiệu cộng hưởng

>>>Xem thêm: Tổng hợp toàn bộ công thức vật lý 12