Đăng ký

Công thức cuộn dây có điện trở trong r học sinh không nên bỏ qua

Cuộn dây có điện trở trong r:

- Tổng trở cuộn dây:\(Z_d = \sqrt{r^2+ Z_L^2}\)

- Độ lệc pha giữa \(u_d\) và i:

\(tg \varphi _d = \dfrac{Z_L}{r}\)

- Công suất cuộn dây: \(P_d= r.I^2\)

- Hệ số công suất cuộn dây:

\(cos \varphi _d= \dfrac{r}{Z_d}\)