Đăng ký

Dấu hiệu cộng hưởng

Dấu hiệu nhận biết hiện tượng cộng hưởng là:

+) Biến đổi  \(\omega,f,L\) hoặc  \(C\) để:

\(\begin{Bmatrix} I_{max},P_{max},U_{R max} (\cos \varphi)_{max}\end{Bmatrix}\) hoặc  \(u\) cùng pha với  \(i\)

_ Biến đổi  \(L\) để  \(U_{Cmax}\):  \(U_{Lmax}=\dfrac{UZ_L}{R+r}\)

_ Biến đổi  \(C\) để  \(U_{Lmax}\):  \(U_{Cmax}=\dfrac{UZ_C}{R+r}\)

Hiện tượng cộng hưởng

Đoạn mạch RLC có C thay đổi

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm Tổng hợp công thức vật lý 12 nâng cao để phục vụ tốt hơn cho việc ôn tập và giải đề thi với những câu lấy điểm 9, điểm 10.