Đăng ký

Mạch RrLC

Ta có các công thức sau:

\(\begin{pmatrix}\dfrac{i}{I_0}\\ \end{pmatrix}^2+\begin{pmatrix}\dfrac{u}{U_0}\\ \end{pmatrix}^2=1\)                    \(\begin{pmatrix}\dfrac{i}{I}\\ \end{pmatrix}^2+\begin{pmatrix}\dfrac{u}{U}\\ \end{pmatrix}^2=2\)

\(U_0=I_0\sqrt{\dfrac{u_2^2-u_1^2}{i_1^2-i_2^2}}\)                             

+) Mạch chỉ có L:   

      \(Z_L=\sqrt{\dfrac{u_2^2-u_1^2}{i_1^2-i_2^2}}\)

+) Mạch chỉ có C

     \(Z_C=\sqrt{\dfrac{u_2^2-u_1^2}{i_1^2-i_2^2}}\)

Xem thêm các công thức về mạch RLC dưới đây:

Mạch RrLC  phần 1

Mạch RrLC phần 2

Ngoài ra các bạn có thể xem tổng hợp công thức vật lý 10,11,12 đầy đủ, chi tiết nhất TẠI ĐÂY

shoppe