Đăng ký

Giải câu 7 Trang 146 - Sách giáo khoa Vật lí 12

a) Cường độ dòng điện trung bình qua ống Cu-lít-giơ:

\(\overline{I}=\dfrac{\overline{\wp}}{U}=\dfrac{400}{10^4}=0,04(A)\)

Gọi n là số e qua ống trong mỗi giây:

Ta có: \(\overline{I}=\dfrac{n.e}{t}\Rightarrow \overline{n}=\dfrac{\overline{I}.t}{e}=\dfrac{0,04.1}{1,6.10^{-19}}=2,5.10^{17}(e/s)\)

b) Nhiệt lượng tỏa ra trên anôt trong mỗi phút:

\(Q=\overline{\wp}.t=400.60=24000(J)=24(kJ).\)