Đăng ký

Giải câu 6 Trang 146 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Khi e chuyển động về anôt, áp dụng định lí biến thiên động năng được:

\(W_đ=eU_{max}=1,6.10^{-19}.10.10^3=1,6.10^{-15}(J)\)

Tốc độ của e:

\(v=\sqrt{\dfrac{2W_đ}{m}}=5,9.10^7(m/s)\)

shoppe