Đăng ký

Giải câu 1 Trang 208 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Đề bài

So sánh năng lượng liên kết của electron trong nguyên tử hiđro và năng lượng liên kết của một proton trong hạt nhân \(_{2}^{4}\textrm{He}\)

Hướng dẫn giải

    Năng lượng liên kết của prôtôn trong hạt nhân \(_{2}^{4}{He}\) lớn hơn rất nhiều năng lượng liên kết của êlectron trong nguyên tử hiđro.