Đăng ký

Giải câu 1 Trang 162 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Chất quang dẫn là chất bán dẫn có tính dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở thành dẫn điện tốt khi bị chiếu sáng thích hợp.

shoppe