Đăng ký

Giải bài 79 trang 108 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

a) Một hình vuông có cạnh bằng 3cm. Đường chéo của hình vuông đó bằng: 6cm,  \( \sqrt{18}cm\), 5cm hay 4cm ?b) Đường  chéo của một hình vuông bằng 2dm. Cạnh của hình vuông đó bằng: \(1dm, \dfrac{3}{2}dm, \sqrt{2}dm \) hay \( \dfrac{4}{3}dm ?\)

 

Hướng dẫn giải

Áp dụng định lí Pi-ta-go trong hình vuông ABC, ta có:

\(AC^2 = AB^2 + BC^2 = 3^2 + 3^2 = 18\)

\(=> AC = \sqrt{18}\)

b) Tương tự : 

\(AC^2 = AD^2 + DC^2 = 2AD^2\)

\(=> AD^2 = \dfrac{AC^2}{2} = \frac{2^2}{2} = 2\)

\(=> AD = \sqrt{2}\)