Đăng ký

Giải bài 74 trang 106 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Hai đường chéo của một hình thoi bằng 8cm và 10cm. Cạnh của hình thoi bằng giá trị nào trong các giá trị sau:

A. 6cm ;         B. √41 cm ;         c) √164cm ;         d) 9cm

Hướng dẫn giải

Gọi O là giao điểm hai đường chéo của hình thoi ABCD.

=> OB = \(\dfrac{BD}{2}\) = 4 (cm),                               OC = \(\dfrac{AC}{2}\) = 5 (cm)

ABCD là hình thoi nên AC \(\perp\) BD

Do đó : \(BC^2=OB^2+OC^2=4^2+5^2=41\)

=> BC = \(\sqrt{41}\) (cm)

Vậy, câu trả lời đúng là B.

Tags