Đăng ký

Giải bài 57 trang 96 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Các câu sau đúng hay sai?

a) Tâm đối xứng của một đường thẳng là điểm bất kì của đường thẳng đó.

b) Trọng tâm của một tam giác là tâm đối xứng của tam giác đó.

c) Hai tam giác đối xứng với nhau qua một điểm thì có chu vi bằng nhau.

Hướng dẫn giải

Câu a) và c) đúng. Câu b) sai.

shoppe