Đăng ký

Giải bài 46 trang 92 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Các câu sau đúng hay sai?

a) Hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau là hình bình hành

b) Hình thang có hai cạnh bên song song là hình bình hành

c) Tứ giác có hai cạnh đối bằng nhau là hình bình hành

d) Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình bình hành

Hướng dẫn giải

Các câu đúng là a) và b)

Các câu sai c) và d).