Đăng ký

Giải bài 44 trang 92 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Chứng minh rằng BE = DF

Hướng dẫn giải

Tứ giác BEDF có :

DE // BF (hai đoạn thẳng nằm trên hai cạnh đối của hình bình hành).

DE = BF (cùng bằng nửa hai cạnh bằng nhau AD, BC)

Nên BEDF là hình bình hành.

Do đó : BE = DF.

shoppe