Đăng ký

Giải bài 32 trang 128 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

 a) Hãy vẽ một tứ giác có độ dài hai đường chéo là: 3,6 cm, 6cm và hai đường chéo đó vuông góc với nhau. Có thể vẽ được bao nhiêu tứ giác như vậy? Hãy tính diện tích mỗi tứ giác vừa vẽ.

b) Hãy tính diện tích hình vuông có độ dài đường chéo là d.

 

Hướng dẫn giải

a) Tứ giác ABCD có độ dài hai đường chéo là AC = 6cm , BD = 3,6cm và AC \(\perp\) BD

 Có thể vẽ được vô số tứ giác thỏa mãn điều kiện trên bằng cách đổi vị trí của BD và AC.

 Diện tích các tứ giác nói trên bằng nhau và bằng :

 S = \(\dfrac{1}{2}\)AC.BD = \(\dfrac{1}{2}\).6.3,6 = 10,8 (cm\(^2\))

b) Hình vuông có hai đường chéo bằng nhau và vuông góc với nhau.

Do đó , diện tích hình vuông bằng nửa tích hai đường chéo, tức là bằng \(\dfrac{d^2}{2}\)