Đăng ký

Giải bài 2 trang 26 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Viết biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang có đáy lớn là a, đáy nhỏ là b, đường cao là h (a, b và h có cùng đơn vị đo).

Hướng dẫn giải

Biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang :

S = \(\dfrac{(a+b).h}{2}\)