Đăng ký

Bài 2 trang 26 SGK Toán 7 tập 2

Đề bài

Viết biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang có đáy lớn là \(a\), đáy nhỏ là \(b\), đường cao là \(h\)  (\(a, b \) và \(h\) có cùng đơn vị đo).

Hướng dẫn giải

Xem lại cách tính diện tích hình thang: Muốn tính diện tích hình thang ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao rồi chia cho 2.

Lời giải chi tiết

Hình thang có đáy lớn là \(a\), đáy nhỏ là \(b\), đường cao là \(h\) thì biểu thức tính diện tích hình thang là:

\(\frac{(a+b).h}{2}\) hoặc \(\frac{1}{2}.(a + b).h\)  hoặc \((a + b).h : 2\).

shoppe