Đăng ký

Công thức tính nồng độ mol/lít

Khi biết số mol chất tan và thể tích dung dịch thì nồng độ mol được tính theo công thức sau:

\(C_M=\dfrac {n_{ct}} {V_{dd}}\)

                                   \(n_{ct}\): số mol chất tan

                                   \(V_{dd}\): thể tích dung dịch (lít)

 Ví dụ: Trong 200ml dung dịch có hòa tan 32g \(CuSO_4\). Hãy tính nồng độ mol của dung dịch

Bài giải: 

Đổi: 200ml = 0,2l

Số mol \(CuSO_4 = \dfrac{32}{160} = 0,2 (mol)\)

Nồng độ mol của dung dịch \(= \dfrac{n}{V} = \dfrac{0,2}{0,2}= 1(mol/lit)\)

Vậy Nồng độ mol của dung dịch là 1 (mol/lit)

MỘT SỐ BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

 

shoppe