Đăng ký

Công thức tính nồng độ phần trăm(C%)

Khi biết khối lượng chất tan và khối lượng dung dịch thì nồng độ phần trăm được tính theo công thức sau:

\(C\%=\dfrac { m_{ct}} {m_{dd}}.100\)                               

                                         \(m_{ct}\): Khối lượng chất hòa tan (g).

                                         \(m_{dd}=m_{ct}+m_{dm}-m\downarrow-m\uparrow\)

Bài tập ví dụ:                  

1. Hòa tan hết 40g NaCl vào  60g nước. Em hãy tính Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được

Ta có: \(m_{dd} = 40 + 60 = 100(g)\)              

Vậy nồng độ phần trăm của dung dịch:

\(C\% = \dfrac{40}{100}.100 = 40\%\)

Kết luận: Vậy Nồng độ dung dịch của NaCl là 40%

2. Tính khối lượng của NaOH có trong 200g dung dịch NaOH 15%

\(C\% = \dfrac{m_{NaOH}}{200}.100 = 15 (\%)\)

=> \(m_{NaOH} = \dfrac{15.200}{100} = 30 (g)\)

Vậy khối lượng của NaOH là 30(g).

LIÊN QUAN: