Đăng ký

Công thức nhân ba lượng giác

\(sin3x = 3sinx - 4sin^3x\)

\(cos3x = 4cos^3x - 3cosx\)

\(cos^3x = \dfrac{3cosx + cos3x} {4}\)

\(sin^3x = \dfrac{3sinx - sin3x} {4}\)

\(tan3x = \dfrac{3tanx - tan^3x} {1 - 3tan^2x}\)

\(cot3\alpha= \dfrac{cot^3\alpha-3cot\alpha}{3cot^2\alpha-1}\)