Đăng ký

Công thức tính nồng độ mol

Khi biết số mol thì nồng độ mol được tính theo công thức sau

                        \(C_M= \dfrac {n} {V (lít)}\)

shoppe