Đăng ký

Câu hỏi 2 trang 59 SGK Đại số 10

Đề bài

Lập bảng trên với biệt thức thu gọn Δ’.

Hướng dẫn giải

Theo TTHN