Đăng ký

Bài 5 trang 62 SGK Đại số 10

Đề bài

 Giải các phương trình sau bằng máy tính bỏ túi (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba)

a) \(2x^2– 5x - 4 = 0\);

b) \(-3x^2+ 4x + 2 = 0\);

c) \(3x^2+ 7x + 4 = 0\);

d) \(9x^2– 6x – 4 = 0\).

Hướng dẫn giải

a) Nếu sử dụng máy tính CASIO fx-500 MS, ta ấn liên tiếp các phím 

màn hình hiện ra \(x_1= 3.137458609\). 

Ấn tiếp  màn hình hiện ra \(x_2= -0.637458608\).

Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba ta được nghiệm gần đúng của phương trình là \(x_1 ≈ 3.137\) và \(x_2 ≈ -0.637\).

b) Ấn 

được 

\(x_1 = 1.72075922\). Muốn lấy tròn \(3\) số thập phân ta ấn tiếp 

Kết quả \(x_1= 1.721\). Ấn tiếp  được \(x_2= 0.387\).

c) Ấn liên tiếp 

Kết quả \(x_1= -1.000\). Ấn tiếp  được \(x_2 = -1.333\).

d) Ấn 

Kết quả \(x_1= 1.079\). Ấn tiếp  được \(x_2= -0.412\).

shoppe