Đăng ký

Câu hỏi 2 trang 142 SGK Đại số 10

Đề bài

Tính: \(\sin {{25\pi } \over 4};\,\cos ( - {240^0});\,tan( - {405^0})\)

Hướng dẫn giải

\(\eqalign{
& \sin {{25\pi } \over 4} = \sin (6\pi + {\pi \over 4}) = \sin {\pi \over 4} = {{\sqrt 2 } \over 2} \cr
& \cos ( - {240^0}) = \cos ( - {180^0} - {60^0}) = \cos ( - {60^0}) = \cos {60^0} = {1 \over 2} \cr
& tan( - {405^0}) = tan( - {360^0} - {45^0}) = - \tan {45^0} = - 1 \cr} \)

shoppe