Đăng ký

Câu 9 trang 243 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra theo các sơ đồ sau:

Hướng dẫn giải

Phương trình phản ứng theo sơ đồ: