Đăng ký

Câu 6* trang 235 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng để thực hiện được chuyển hóa sau:

a) \(C{H_3}C{H_2}C{H_2}Br\) thành \(C{H_3}CHBrC{H_3}\)

b) \({(C{H_3})_2}CHC{H_2}C{H_2}OH\) thành \({(C{H_3})_2}C(OH)C{H_2}C{H_3}\)

Hướng dẫn giải

 

   

   

shoppe