Đăng ký

Câu 4 trang 235 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Hiện nay trong công nghiệp người ta điều chế etano, và phenol như thế nào ? Viết sơ đồ phản ứng.

Hướng dẫn giải

Sơ đồ điều chế etanol trong công nghiệp:

\({({C_6}{H_{10}}{O_5})_n} \to {C_6}{H_{12}}{O_6} \to {C_2}{H_5}OH\) hoặc \({C_2}{H_4} \to {C_2}{H_5}OH\)

Sơ đồ điều chế phenol trong công nghiệp: