Câu 3 trang 10 Sách giáo khoa Sinh học 12

Đề bài

Giải thích nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn trong quá trình nhân đôi ADN. Nêu ý nghĩa của quá trình nhân đôi ADN.

Hướng dẫn giải

- Nguyên tắc bổ sung : A của mạch này liên kết với T của mạch kịa bằng liên kết hiđrô và ngược lại ; G của mạch này liên kết với X của mạch kia bằng 3 liên kết hiđrô và ngược lại .

- Nguyên tắc bản bảo tồn : trong mỗi phân tử ADN còn có 1 mạch là mạch cũ ( mạch của ADN mẹ ) và mạch mới tổng hợp .

- Ý nghĩa của quá trình nhân đôi ADN là đảm bảo tính ổn định về vật chất di truyền giữa các thế hệ tế bào .

Tags gen mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Có thể bạn quan tâm