Câu 1 trang 10 Sách giáo khoa Sinh học 12

Đề bài

Gen là gì? Cho ví dụ minh họa.

Hướng dẫn giải

- Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa một sản phẩm nhất định.

- Ví dụ, gen hemoglobin anpha (Hb α) là gen mã hóa chuỗi polipeptit α góp phần tạo nên phân tử Hb trong tế bào hồng cầu; gen tARN mã hóa phân tử ARN vận chuyển.

- Gen cấu trúc ở sinh vật nhân sơ có vùng mã hóa liên tục (không phân mảnh), còn ở sinh vật nhân thực là phân mảnh (bên cạnh các đoạn exon mã hóa axit amin còn được xen kẽ bởi các đoạn intro không mã hóa axit amin).

Có thể bạn quan tâm

Giải bài 26 trang 84 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

   a Đỉnh của góc A, cạnh là AB, cần vẽ tua AC.    b Đỉnh của góc là C, cạnh là Cx, cần vẽ tia CZ.    c Đỉnh của góc là D, một cạnh là Dy, cần vẽ tia Dx.    d Đỉnh của góc là F, một cạnh là FE, cần vẽ tia Fy.

Giải bài 27 trang 85 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

    Hai tia OB, OC cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ chưa tia OA. Mà \ \widehat{AOC}< \widehat{AOB} 55^0< 145^0\    Nên thuộc OC nằm giữa hai OA, OB.   Suy ra:     \ \widehat{AOC}+ \widehat{COB}=\widehat{AOB}\    \55^0+ \widehat{COB}= 145^0\   Vậy \\widehat{COB}= 145^0 55^0= 90^0\

Giải bài 28 trang 85 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

       Trên mỗi nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ax vẽ được một tia Ay sao cho \ \widehat{xAy}= 50^0\    Vậy có thể vẽ được 2 tia Ay.

Giải bài 29 trang 85 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

    Hai góc \\widehat{xOt} \ và \ \widehat{yOt}\ kề bù nên:    \\widehat{yOt}= 180^0 \widehat{xOt}= 180^0 30^0 = 50^0 \   Hai tia Ot' và Ot cùng thuộc một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oy.   Mà \\widehat{yOt'}< \widehat{yOt} 60^0 < 150^0\    Nên tia Ot' nằm giữa hai tia Oy và Ot.    Suy ra \\widehat{y

Giải bài 30 trang 87 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

      a Tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy 1 vì các tia Ot, Oy cùng thuộc một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox và \\widehat{xOt }< \widehat{xOy}\      b Tia Ot nằm giữa hai tia Ox, Oy nên:       \\widehat{xOt}+ \widehat{tOy}= \widehat{xOy}\      \25^0 + \widehat{tOy}= 50^0\    Suy ra: \\widehat{tOy}= 50^0

Giải bài 31 trang 87 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

      a  Dùng thước đo góc ta vẽ được góc xOy = \126^0\       b  Oz là tia phân giác của góc \\widehat{xOy}\ thì   \\widehat{xOz}= \widehat{yOz}= 126^0: 2= 63^0\      Vậy để vẽ tia phân giác của góc \\widehat{xOy}\ ta vẽ góc \\widehat{xOz}= 63^0\     

Câu 2 trang 10 Sách giáo khoa Sinh học 12

Mỗi gen mã hóa protein gồm 3 vùng trình tự nuclêôtit : vùng điều hòa đầu gen , vùng mã hóa , vùng kết thúc .   Vùng điều hòa : nằm ở đầu của gen , có trình tự nuclêôtit đặc biệt giúp ARN polimeraza có thể nhận biết và liên kết để khởi động quá trình phiên mã , đồng thời cũng chứa trình tự nuclêôtit