Đăng ký

Bài 9 trang 75 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

Khi hai tia Oy, Oz không đối nhau, điểm A nằm trong góc yOz nếu tia OA nằm giữa hai tia..... .

Hướng dẫn giải

Khi hai tia Ox, Oy không đối nhau, điểm M  là điểm nằm bên trong góc xOy nếu tia OM nằm giữa Ox và Oy.

Khi đó ta còn nói: Tia OM nằm trong góc xOy.

Lời giải chi tiết

Khi hai tia Oy, Oz không đối nhau, điểm A nằm trong góc yOz nếu tia OA nằm giữa hai tia Oy, Oz

shoppe