Đăng ký

Bài 7 trang 190 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Đề bài

Bài 7

Chứng minh rằng với mọi số nguyên \(m > 0\), ta có:

           \({i^{4m}} = 1\); \({i^{4m + 1}} = i\); \({i^{4m + 2}} =  - 1\); \({i^{4m + 3}} =  - i\)

Hướng dẫn giải

Vì \({i^4} = {\left( {{i^2}} \right)^2} = {\left( { - 1} \right)^2} = 1\) nên \({i^{4m}} = 1\) với mọi m nguyên dương.

Từ đó suy ra        \({i^{4m + 1}} = {i^{4m}}.i = i\)

                            \({i^{4m + 2}} = {i^{4m}}.{i^2} =  - 1\)

                            \({i^{4m + 3}} = {i^{4m}}.{i^3} =  - i\)