Đăng ký

Bài 4 trang 189 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Đề bài

Bài 4

Thực hiện phép tính: \({1 \over {2 - 3i}}\); \({1 \over {{1 \over 2} - {{\sqrt 3 } \over 2}i}}\); \({{3 - 2i} \over i}\); \({{3 - 4i} \over {4 - i}}\)

Hướng dẫn giải

\({1 \over {2 - 3i}} = {{2 + 3i} \over {4 - 9{i^2}}} = {2 \over {13}} + {3 \over {13}}i\)

\({1 \over {{1 \over 2} - {{\sqrt 3 } \over 2}i}} = {{{1 \over 2} + {{\sqrt 3 } \over 2}i} \over {{1 \over 4} - {{\left( {{{\sqrt 3 } \over 2}i} \right)}^2}}} = {{{1 \over 2} + {{\sqrt 3 } \over 2}i} \over 1} = {1 \over 2} + {{\sqrt 3 } \over 2}i\)

\({{3 - 2i} \over i} = {{i\left( {3 - 2i} \right)} \over {{i^2}}} =  - i\left( {3 - 2i} \right) =  - 3i + 2{i^2} =  - 2 - 3i\)

\({{3 - 4i} \over {4 - i}} = {{\left( {3 - 4i} \right)\left( {4 + i} \right)} \over {17}} = {{16 - 13i} \over {17}} = {{16} \over {17}} - {{13} \over {17}}i.\)