Đăng ký

Bài 7 trang 147 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Ứng với công thức phân tử \(C_5H_8\) có bao nhiêu ankin đồng phân của nhau?

A. 3 ;     B. 4

C. 2 ;    D. 5

Hướng dẫn giải

Với \(C_5H_8\) trong dãy ankin có các đồng phân sau:

\(HC \equiv C-CH_2-CH_2-CH_3\)

\(CH_3-C \equiv C-CH_2-CH_3\)

\(CH_3-CH-C \equiv CH\)

           \(\overset{|}{CH_3}\)

Có 3 đồng phân. Vì vậy, chúng ta chọn A.