Đăng ký

Bài 6 trang 147 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lit hiđrocacbon X thu được 6,72 lit \(CO_2\) (đktc) X tác dụng với dung dịch \(AgNO_3/NH_3\) sinh ra kết tủa Y. Công thức cấu tạo của X là:

Hướng dẫn giải

X là ank-1-in , công thức phân tử tổng quát \(C_nH_{2n-2}\)

Phản ứng cháy:

   \(C_nH_{2n-2} + (\dfrac{3n-1}{2})O_2 \rightarrow nCO_2 + (n-1)H_2O\)

    22,4l                                   22,4nl

    2,24l                                   6,72l

Lập tỉ lệ ta tìm được: n = 3

Vì ank-1-in nên công thức cấu tạo là : \(CH_3-C \equiv CH\)

Vì vậy chúng ta chọn C.

shoppe