Đăng ký

Bài 3 trang 147 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Viết phương trình hoá học của các phản ứng từ axetilen và các chất vô cơ cần thiết điều chế các chất sau:

a. 1,2-đicloetan

b. 1,2-đibrometan

c. 1,1,2-tribrometan

d. 1,1-đicloetan

e. Buta-1,3-đien

Hướng dẫn giải

Từ axetilen:

a) Điều chế 1,2 - đicloetan:

b) Điều chế 1,1 -đicloetan:

c) Điều chế 1,2 -đibromêtn:

d) Điều chế buta- 1,3 -đien

e) Điều chế 1,1,2- tribrometan