Đăng ký

Bài 6 trang 79 - Sách giáo khoa Hóa 11

Phương trình hóa học:

       \(Si + 2NaOH + H_2O \rightarrow Na_2SiO_3 + 2H_2 \uparrow\)

      28g                                                      44,8l

      ?g                                                        13,44l

Khối lượng silic phản ứng :

 \(\dfrac{28.13,44}{44,8}\) = 8,4 (g)

Thành phần phần trăm theo khối lượng của silic trong hỗn hợp:

   %Si = \(\dfrac{8,4.100}{20,0}\) = 42%