Đăng ký

Bài 4 trang 79 - Sách giáo khoa Hóa 11

Các phương trình hóa học:

        \(SiO_2 + 2NaOH \rightarrow Na_2SiO_3 + H_2O\)

        \(Na_2SiO_3 + CO_2 + H_2O \rightarrow H_2SiO_3 + Na_2CO_3\)