Đăng ký

Bài 6 trang 75 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Đề bài

Thuốc thử nào sau đây có thể dùng để phân biệt được các dung dịch: glucozo, glixerol, etanol và lòng trắng trứng ?

A. Dd NaOH

B. Dd AgNO3

C. Dd Cu(OH)2

D. Dd HNO3

Hướng dẫn giải

Chọn C.