Đăng ký

Bài 1 trang 75 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Đề bài

Từ \(3\; α\) - amino axit X, Y, Z có thể tạo thành mấy tripeptit trong đó có đủ cả X, Y, Z?

A.2

B.3

C.4

D.6

Hướng dẫn giải

Chọn D

Có \(3!=6\)

shoppe