Đăng ký

Bài 4 trang 75 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Đề bài

Viết công thức cấu tạo ,gọi tên các tripeptit hình thành từ 3 amino axit sau: glyxin, alanin và valin.

Hướng dẫn giải

Có \(3!=1.2.3=6\) tripeptit mà các aminoaxit không lặp lại hai lần.

Ngoài 6 tripeptit mà phân tử mỗi aminoaxit không được lặp lại còn có các tripeptit mà một aminoaxit lặp lại hai lần như Ala-Ala-Val, Ala-Val-Val...Hoặc lặp lại ba lần như Ala-Ala-Ala, Val-Val-Val,...

Như vậy có tổng cộng \(3.3.3 = {3^{3}} = 27\) tripept