Đăng ký

Bài 6 trang 64 - sách giáo khoa Hóa 12

   Hệ số polime hóa là hệ số trùng hợp các monome với nhau để thu được một phân tử có phân tử khối lớn hơn rất nhiều với hàng nghìn số lần monome. 

   Có thể xác định được hệ số trùng hợp polime hóa nếu biết phân tử khối của polime hoặc khối lượng của polime đó.

   Hệ số polime = \(\dfrac {M_{polime}} {M_{monome }}=\dfrac {m_{polime}} {m_{monome}}\)

   Hệ số polime hóa của PE, \(n=\dfrac {420000} {28}= 15000\)

   Hệ số polime hóa của PVC, \(n=\dfrac {250000} {62,5}=4000\)

   Hệ số polime hóa của xenlulozo, \(n=\dfrac {1620000} {162} = 10000\)

Tags