Đăng ký

Bài 5 trang 64 - sách giáo khoa Hóa 12

\(C_6H_6 + CH_2=CH_2 \xrightarrow[]{AlCl_3} C_6H_5CH_2-CH_3\)

\(C_6H_5CH_2-CH_3 \xrightarrow[]{t^0,xt} C_6H_5-CH=CH_2 + H_2\)

\(nC_6H_5-CH=CH_2 \xrightarrow[]{trùng hợp} (-CH(C_6H_5)-CH_2-)_n\)

Tags