Đăng ký

Bài 3 trang 64 - sách giáo khoa Hóa 12

Đề bài

Đề bài

Phân biệt sự trùng hợp và trùng ngưng về các mặt: phản ứng, monome và phân tử khối của polime so với monome. Lấy ví dụ minh họa.

Hướng dẫn giải
  sự trùng hợp sự trùng ngưng
phản ứng là sự kết  hợp nhiều phân tử nhỏ giống nhau thành phân tử lớn là sự kết hợp nhiều phân tử nhỏ giống nhau hay tương tự nhau thành phân tử lớn đồng thời giải phóng phân tử nhỏ (như:\(H_2O,HX\),..)
cấu tạo monome có liên kết bội hoặc vòng kém bền có ít nhất 2 nhóm chức có khả năng phản ứng
phân tử khối polime rất lớn so với monome rất lớn so với monome
Ví dụ

Phân tử nhỏ: Etilen(\(C_2H_4\)), có liên kết bội C=C: \(C_2H_4\)

Trùng hợp:

\(nCH_2=CH_2 \rightarrow [-CH_2-CH_2-]_n\)

Phân tử nhỏ:

Glicocol: \(NH_2-CH_2-COOH\)

Glicocol có 2 nhóm chức là amin (\(NH_2\)) và cacboxyl (COOH)

Trùng ngưng:

\(nNH_2-CH_2-COOH \rightarrow [-NH-CH_2-CO-]_n + nH_2O\)

Tags
shoppe