Đăng ký

Bài 6 trang 177 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Khi đun nóng etyl clorua trong dung dịch chứa \(KOH\)\(C_2H_5OH\), thu được:

A. Etanol ;         B. Etilen

C. Axetilen ;         D. Etan

Hướng dẫn giải

\(C_2H_5Cl \xrightarrow[]{t^0, KOH, ancol} CH_2=CH_2 + KCl + H_2O\)

Thu khí etilen. Vì vậy, chúng ta chọn B.

shoppe