Đăng ký

Bài 3 trang 177 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Cho nhiệt độ sôi (\(^0C\)) của một số dẫn xuất halogen trong bảng dưới đây:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

Nhận xét về sự biến đổi nhiệt độ sôi theo chiều tăng mạch cacbon (theo hàng dọc) và theo nguyên tử khối của halogen (hàng ngang). Giải thích sơ bộ.

Hướng dẫn giải

Dãy các chất \(CH_3Cl\), \(CH_3Br\), \(CH_3I\) có nhiệt độ sôi tăng dần do phân tử khối tăng dần.

\(CH_3X, CH_3CH_2X, CH_3CH_2CH_2X, CH_3CH_2CH_2CH_2X\) có nhiệt độ sôi tăng dần do phân tử khối tăng dần.