Đăng ký

Bài 4 trang 177 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Từ axetilen, viết phương trình hoá học của các phản ứng điều chế: etyl bromua (1); 1,2-đibrometan (2); vinyl clorua (3); 1,1-đibrometan (4).

Hướng dẫn giải

(1) \(CH \equiv CH +2H_2 \xrightarrow[]{Ni,t^0} CH_3-CH_3\)

\(CH_3-CH_3 + Br_2 (khí) \xrightarrow[]{ánh sáng,t^0} CH_3-CH_2Br + HBr\)

(2) \(CH\equiv CH + H_2 \xrightarrow[]{Pd/PbCO_3 } CH_2=CH_2\)

\(CH_2=CH_2 + Br_2 (dd) \rightarrow CH_2Br-CH_2Br (1,2-đibrometan)\)

(3) \(CH \equiv CH + HCl \xrightarrow[]{xt,t^0} CH_2=CH\)

                                                          \(\overset{\mid}{Cl}\)

(4) \(CH\equiv CH + HBr \xrightarrow[]{xt,t^0} CH_2=CHBr\)

\(CH_2 = CHBr + HBr \xrightarrow[]{xt,t^0} CH_3-CHBr_2\)

shoppe