Đăng ký

Bài 2 trang 177 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Viết phương trình hoá học của phản ứng thuỷ phân các chất sau trong dung dịch NaOH: 1,2- đicloetan; benzylclorua; antyl bromua; xiclohexyl clorua.

Hướng dẫn giải