Đăng ký

Bài 1 trang 177 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Gọi tên mỗi chất sau: \(CH_3\)-\(CH_2Cl\), \(CH_2\)=\(CH-CH_2Cl\), \(CHCl_3\),  \(C_6H_5Cl\). Viết phương trình hoá học của các phản ứng điều chế mỗi chất trên từ hiđrocacbon tương ứng.

Hướng dẫn giải

- Gọi tên:

\(CH_3-CH_2Cl\) : etyl clorua (cloetan)

\(CH_2=CH-CH_2Cl\): anlyl clorua (1-cloprop-2-en)

\(CHCl_3\) : triclometan

\(C_6H_5Cl\): clobenzen hay phenylclorua 

 

shoppe