Đăng ký

Bài 5 trang 98 - sách giáo khoa Hóa 12

a.Catot: \(M^{2+} + 2e \rightarrow M\)

Anot: \(2H_2O \rightarrow 4H^+ + O_2 + 4e\)

Phương trình hóa học của phản ứng điện phân:

\(2MSO_4 + 2H_2O \xrightarrow{đp} 2M + O_2 + 2H_2SO_4\)

b. \(m = \dfrac {Alt} {nF} \Rightarrow A = \dfrac { 2 \times 96500 \times 1,92} {3 \times 1930} = 64\)

Vậy kim loại là Cu

shoppe